hmenu

Управителен съветVerochka

Верочка Ценова – Николова
Магистър „Английска филология“. Работи в МИГ ЛОМ, експерт Стратегия ВОМР.

2016 – 2017 г. – Проект на Община Лом по процедура BG06RDNP001-19.001 Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР 2014-2020 г.
В резултат на проекта е регистрирана Местна инициативна група с публично частно участие на 33 членове и е изготвена Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ, която се финансирана по Споразумение №РД50-40/24.04.2018 г. между МИГ ЛОМ и УО на ПРСР, УО на ОПИК, УО на ОП НОИР, УО ДП РЧР до 2023 година и е на стойност 7 800 000 лева. Позиция – ръководител проект.

2015 г. - Проект по „Национална програма за младежта“, подпрограма 4 към Министерство на младежта и спорта – проект НПМ-054-П4/2015 – „Значимост на младежкия работник в Лом“, позиция - модератор на младежкия форум.

2011 - 2012 г. - Проект по НП Младежта в действие към НЦ ЕМПИ – фасилитатор по Проект № 11/006/П3-003 2010-2011 - Проект по НП Младежта в действие към НЦ ЕМПИ – ръководител проект № 220/2010.
2009 г. - Проект BG051PO001/07/4.2-01/283 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Да направим училището привлекателно за младите хора”, финансиран от ЕСФ, позиция - ръководител на проект.

2004 - 2005 г. - Проект по програма ФОРУМ със съдействието и спомоществователството на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество”, опосредствано от ФРМС и Фондация ”Болкан асист“ - Установяване на публично-частно партньорство и проведени форуми по проблемите на чистотата на град Лом. Модератор на поредица от 12 форуми, във всеки от които участваха по около 100 човека. В резултат от работата на форума бяха създадени 2 нови неправителствени организации и бяха усвоени 150 000 лева за проекти, в изграждането на зелени площи, кладенци за поливането им, възстановени паметници на културата и др. в град Лом, позиция в проекта - модератор на форумите.

2003 - 2004 г. – Проект по програма „Коменски“ ”Multiculturalism - the nice mirror of our European identity”, Ref. N 01-BGRO1-S2CO1, Международен проект с участие на училища от Португалия и Испания, позиция - Координатор за българското училище.

2002 - 2005 г. - Проект по програма „Коменски“, Ref N 01-BGRO1_S2CO1-00074-1, „Do you speak English? Do you speak French?", Международен проект с участие на училища от Италия, Испания, Ирландия и Шотландия и България, позиция - координатор за българското училище.

Rumi

Румяна Цветева Димитрова–Каменова
Магистър биолог и учител по биология и химия

2005 г. - проект “Възстановяване и озеленяване на зоната за отдих в двора на Ломската гимназия” между МОСВ и ПГ «Найден Геров» - град Лом, позиция – ръководител проект. Почистване на училищния двор от замърсявания; ремонт на чешма и алея; обучение на ученици за разделно събиране на отпадъци и за изграждане на умения за опазване на околната среда; провокиране инициативността на учениците и популяризиране на проекта чрез обществени и медийни изяви; създаване на училищен екокът.

2005 – 2006 г. - проект „Обединени за толерантност” на Европейския информационен център - Велико Търново и ПГ „Найден Геров” – Лом, позиция – треньор на група ученици. Иницииране на дейности, насочени към толерантните отношения между учител-ученик и ученик-ученик; проведени тренинги; изработена брошура.
2007 г. – проект „Природата в нашия втори дом - училището” , договор между МОСВ и ПГ «Найден Геров» - град Лом, позиция – ръководител проект Създаване на трайно променена училищна екосреда с оформена алея за отдих и озеленени площи; монтиране на кошчета за събиране на отпадъци.

2007 – 2008 г. – Проект „Включи се и ти във виртуалното ни общуване”, договор между МОМН и ПГ „Найден Геров” Лом, позиция – ръководител група ученици. Създаване на електронна библиотека в училище; електронен „Портал на знанието” и онлайн издание „От ученици за ученици”, с помощта на които се осъществява обмен на разработки и полезни ресурси по всички въпроси, свързани с изучаваното в училище.

2008 – 2009 г. – Проект „Младежка академия” на Център за Младежки Инициативи – град Лом по ОП „Развитие на човешките ресурси“, позиция – ръководител на клуб „Природозащитник”. През учебно време, ваканциите и почивните дни се проведе обучение на учениците от 4 училища в град Лом в 4 направления на извънкласни и извънучилищни форми – „Музикална академия”, „Природозащитник”, „Приложно изкуство” и „Поезия, проза и журналистика”.

2009 – 2010 г. – Проект „Децата на Лом – творят и мечтаят” между МО и Община Лом. Позиция – сътрудник на координатора на проекта и ръководител на клуб „Екология и опазване на околната среда” Обучение на ученици от всички училища на територията на община Лом в 4 направления – „Академия Спарта”, „Арт - академия”, „Софтуерна академия” и „Академия Градът на Слънцето”, разпределени в 111 групи.

2010 г. – Проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” на МОМН. Позиция - експерт по биология и здравно образование, КОО Природни науки и екология. Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по рамка, методология и матрица за разработване на стандарти за вътрешно оценяване по Културно-образователна област Природни науки и екология.

2010 – 2011 г. – Проект „Младежка доброволческа академия” между МОМН, НЦЕМПИ и ЦМИ – Лом; позиция – ментор на секция Екология, екопатрули Знания за доброволческото движение в световен и национален мащаб, практически занятия в работилници и полагане на доброволен труд.

2012 г. - Проект „За по-качествено образование” на МОМН; позиция - методик по биология и здравно образование Разработване на ДОИ за профилирана подготовка по рамка, методология и матрица по учебен предмет.

2013 - 2015 г. - Проект BG051PO001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; позиция - ръководител група "Природа и здраве".

2015 г. – Проект „Значимост на младежкия работник в Община Лом“; позиция – ментор, отговарящ за качественото провежддане на дейностите на целевата група.

2016 г. – Проект „Екохлапета" на фондация „Генерация“; позиция координатор на проекта цел на проекта – изграждане на гражданско и екологично самосъзнание у младите хора.

2016 - 2018 г. - проект "Твоят час" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС); позиция - ръководител групи "Общуване с природата" и "Природа и здраве".

2017 г. – Проект „Заетост и доброволчество на активни младежи“ по Национална програма за младежта, позиция – ръководител проект – роучване и анализ на потребностите на младите хора 15-29 години, за изграждане умения за заетост, обучения и др.

2017 г. - проект от Националната кампания „Чиста околна среда” на ПУДООС с договор № 11611/12. 06. 2017 г „Интерактивното обучение – средство за запознаване на ломските деца с микро- и макросвета и повишаване на екологичната им култура“ на Профилирана гимназия „Найден Геров” - осигуряване на съвременни методи за обучение, въвеждане на интерактивни технологии и подобряване на материалната база в кабинета по биология; позиция - ръководител проект.

2016 - 2020 г. - Проект „Дай старт на успеха“ – европейска програма с оператор Джуниър Ачийвмънт, за подпомагане на младите хора в България от групата на NEETs; позиция в проекта – ментор.

2015 - 2018 г. – проект “УНИЦЕФ клуб за правата на детето“, позиция - фасилитатор, цел на проекта – превръщане на младите хора в подготвени и ангажирани участници в мултикултурното и глобално общество, изправено пред редица предизвикателства, свързани с неравенството, бедността и др.

2020 г. - проект „Право в целта". Време за Глобално образование: международна мрежа от активни училища за Целите за устойчиво развитие (ЦУР) (Get up and goals! Global education time: an international network of learning and active schools for Sustainable Development Goals (SDGs). Проектът е финансиран от Европейския съюз и е насочен към прилагането на 17-те цели за устойчиво развитие на Програмата на ООН 2030 г. в европейските училища. Проектът се координира от италианската организация CISP и включва партньорски организации от 12 европейски държави: Австрия, България, Чехия, Унгария, Ирландия, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Великобритания; позиция - ръководител - група.

2020 - 2021 г. - проект „ЗЕЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТВЪД ГРАНИЦИ“. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143 218 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Зелено сътрудничество отвъд граници" е да въвлече поне 540 младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на поне 8 трансгранични екипа, които ще развият иновативни продукти, услуги и инициативи за справяне с климатичните промени; позиция: учител - методик.

2017 - 2020 г. – оценител-проекти, член на Комисии по подбор на проектни предложения на Местна инициативна група Лом. Оценител по следните процедури на МИГ в ИСУН 2020:
BG06RDNP001-19.185-S1, Процедура: МИГ ЛОМ мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.
BG05M2OP001-3.007-S1 и S2, Процедура: МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.
BG06RDNP001-19.057-S1 и S2, Процедура: МИГ ЛОМ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.
BG06RDNP001-19.075-S1, Процедура: МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.
BG06RDNP001-19.109-S1 и S2, Процедура: МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" и др.

Ogi

Огняна Серьожева Найденова Магистър „Английска филология

2004 – 2007 г. - Локален мениджър към сдружение „ИЦентрове” гр. Лом. Организация на дейностите, извършвани и предлагани в Телецентър Лом. Информационни технологии.

2007 - 2010 г. - Регионален мениджър Северозападна България „ИЦентрове”, организация на дейностите извършвани и предлагани в Телецентровете. Информационни технологии. Онлайн обучител по програма „Код успех“ към Тръст за социална алтернатива (ТСА).

2010 – 2012 г. - Обучител по програма на Бюро по труда гр. Лом по английски език по програма Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, СХЕМА: „АЗ МОГА” - над 100 обучени.

2008 г. - Обучител на над 600 държавни служители по програмата на МДААР. За 2 години по проект за Обучение на Държавната Администрация осъществява и координира обучението по тази програма за област Монтана – 2008 г.

2007 г. - Обучител и координатор за ИЦентрове по програма „Оптимизъм” за квалификационно обучение по специалност Текстообработване на временно безработни учители към Бюро по труда гр. Лом - 2007 г.

2000 - 2003 г. - Обучител към фондация „Партньори - България” по проект “Етническа интеграция и решаване на конфликти в град Лом - 2000 - 2003 г. Асистент координатор Отговарящ за изпълнението на целите и задачите на проекта на територията на гр. Лом.

Координатор на Помирителна комисия гр. Лом - проект “Етническа интеграция и решаване на конфликти в град Лом” на Фондация “Партньори - България”, финансиран от Американската Агенция за Международно Развитие.

Координатор на проект за международно проучване направено от Фондация Партньори - Унгария.

Публикувана книга „Добрите практики в Централна и Източна Европа касаещи Ромските програми превърнали се в политика”.