hmenu

Минали проекти


Проекти, успешно реализирани в град Лом през последните години, с участието на В.ЦеноваLom_projects

2015 Проект №НПМ-054-П4/2015 „Значимост на младежкия работник в Лом-2015“ – обучение на младежки работници в Община Лом – модератор на младежки форум и обучител на младежите.

Lom_projects

2013 – 2014 Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – ръководител на група младежи за занимания по интереси по тема“ Студио Арлекин – комедиа дел арте“.Lom_projects

2012 - 2013 Проект „УСПЕХ” към проект на МОН по ОП РЧР - ръководител на група „Екскурзовод в музея” – подготовка на младежи-екскурзоводи на английски език – по проекта бяха подготвени ученици екскурзоводи в градския музей на английски език.

Lom_projects

2011 - 2012 НП Младежта в действие към НЦ ЕМПИ – фасилитатор по Проект №11/006/П3-003 - Младежка доброволческа академия – ръководител на проекта.

Lom_projects

2010 - 2011 НП Младежта в действие към НЦ ЕМПИ – ръководител проект №220/2010 – „Млад доброволец в Лом – мисия възможна“.

2009 Ръководител на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Да направим училището привлекателно за младите хора”, финансиран от ЕСФ BG051PO001/07/4.2-01/283

01.04.2002 - 01.01.09.2005 „Do you speak English? Do you speak French?” Ref №01-BGRO1_S2CO1-00074-1 – Международен проект с участие на училища от Италия, Испания, Ирландия и Шотландия. Координатор за българското училище.

Lom_projects

01.03.2003 - 01.03.2004 Project ”Multiculturalism-the nice mirror of our European identity” - Ref. №01-BGRO1-S2CO1 Международен проект с участие на училища от Португалия и Испания Координатор за българското училище.

2004 - 2005 Проект по програма ФОРУМ със съдействието и спомоществувателството на "Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество", опосредствано от ФРМС и Фондация ”Болкан асист” проведен форум по проблемите на чистотата на град Лом. Модератор на поредица от 12 форуми, във всеки от които участваха по около 100 човека. В резултат от работата на форума бяха създадени 2 нови неправителствени организации и бяха усвоени 150 000 лева в изграждането на зелени площи, кладенци за поливането им, възстановени паметници на културата и др. в град Лом. Модератор на форумите.