hmenu

Нашата мисияНашата мисия е да работим за демократическите и интеграционни процеси в обществото чрез:

  • Съдействие за изграждане на гражданското общество и укрепване на демократичните принципи;
  • Подпомагане на личностната интеграция на лица от различни слоеве и лица в неблагоприятно социално положение, инвалиди или лица, които се нуждаят от помощ;
  • Насърчаване равенството между половете;
  • Иницииране и участване в дейности, свързани с младите хора и учениците.